Odstránenie systémových porúch

Staráme sa o komplexné odstránenie systémových porúch bytových domov. Zároveň Vám ochotne poradíme a pomôžeme pri získavaní dotácie na rozvoj bývania. Zoznam systémových porúch je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Porucha keramzitbetónových obkladových dielcov na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domu

Kde sa porucha vyskytuje?

Konštrukčný systém najmä ZT, ZTB, T06B BA, BA.

Ako sa môže porucha prejaviť?

Prejavuje sa ako trhliny v keramzitbetóne, zatekanie dažďovej vody, oddeľovanie, drolenie a vypadávanie hmoty obkladových dielcov z keramzitbetónu.

Ako sa porucha musí odstrániť?

Je potrebné odstrániť obkladové dielce alebo ich prikotvenie (v prípade potreby) a zatepliť celú štítovú stenu s prekrytím nárožia.

Porucha troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu

Kde sa porucha vyskytuje?

Konštrukčný systém najmä T06B-KE.

Ako sa môže porucha prejaviť?

Prejavuje sa oddeľovaním troskopemzobetónových obkladových dielcov od nosnej železobetónovej steny a zatekaním dažďovej vody.

Ako sa porucha musí odstrániť?

Potrebné je prikotviť obkladové dielce kotvami z nerezovej ocele prenášajúcimi zvislé a aj vodorovné zaťaženie a zatepliť štítovú stenu s prekrytím nárožia.

Porucha vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu.

Kde sa porucha vyskytuje?

Konštrukčný systém alebo stavebná sústava najmä ZTB, BA-BC, BA NKS-S.

Ako sa môže porucha prejaviť?

Prejavuje sa ako trhliny medzi vystupujúcou a ostatnou časťou budovy, korózia spojovacej výstuže a oceľových rámov zasklenia, praskliny, lámanie a vypadávanie copilitu a zatekanie dažďovej vody.

Ako sa porucha musí odstrániť?

Treba zvýšiť vodorovnú tuhosť schodiska (v prípade potreby), výmena copilitovej steny, zateplenie schodiska vrátane priľahlej plochy priečelia pri kúte aopravatrhlín v schodisku.

Porucha predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu

Kde sa porucha vyskytuje?

Konštrukčný systém najmä ZT.

Ako sa môže porucha prejaviť?

Prejavuje sa ako trhliny a vypadávanie betónovej hmoty, vypadávanie betónovej hmoty v mieste uloženia lodžiovej dosky (na podporný rám alebo stenu) a v strede dosky v dôsledku korózie kotvenia zábradlia rozpadom betónovej hmoty rebrovej lodžiovej dosky, zatekanie dažďovej vody vplyvom chýbajúcej alebo porušenej hydroizolácie v podlahe a korózie výstuže.

Ako sa porucha musí odstrániť?

Je nutné odstrániť podlahové vrstvy vrátane hydroizolácie, odstrániť zdegradovaný betón tlakovou vodou a opraviť ho a ošetriť skorodovanú výstuž, je potrebná dodatočná podpora v uložení lodžiovej dosky na podporný rám alebo stenu (v prípade potreby), prídavná podpora v strede lodžiovej dosky (v prípade potreby), odstránenie a výmena zábradlia (v prípade potreby) a zhotovenie novej hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania.

Porucha predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu.

Kde sa porucha vyskytuje?

Konštrukčný systém T08 B.

Ako sa môže porucha prejaviť?

Prejavuje sa ako trhliny v betóne v oblasti uloženia lodžiovej dosky, korózia kotvenia zábradlia, zatekanie dažďovej vody do pozdĺžnych dutín lodžiovej stropnej dosky, korózia výstuže a vypadávanie betónovej hmoty.

Ako sa porucha musí odstrániť?

Odstrániť treba  podlahové vrstvy vrátane hydroizolácie, zdegradovaný betón tlakovou vodou a vyspraviť ho a ošetriť skorodovanú výstuž, dodatočná podpora v uložení a v strede rozpätia lodžiovej dosky (v prípade potreby), odstrániť a výmeniť zábradlia (v prípade potreby), zhotoviť novú hydroizoláciu a podlahové vrstvy vrátane oplechovania.

Porucha balkónov a lodžií bytového domu

Kde sa porucha vyskytuje?

Stavebná sústava alebo konštrukčný systém najmä T-11 až T-16, T 01B až T 03B, BA, MS-5, MS-11, LB, MB, T06B, B-70.

Ako sa môže porucha prejaviť?

Prejavuje sa ako trhliny v betónovej hmote, zatekanie dažďovej vody, vypadávanie betónovej hmoty, korózia výstuže alebo korózia nosnej oceľovej konštrukcie, korózia kotvenia zábradlia a vytváranie tepelného mosta.

Ako sa porucha musí odstrániť?

Potrebné je odstrániť podlahové vrstvy vrátane hydroizolácie a zábradlia, odstrániť zdegradovaný betón tlakovou vodou a vyspraviť ho a ošetriť skorodovanú výstuž, odstrániť alebo náhradiť balkónovú, resp. lodžiovú dosku (v prípade potreby), vytvoriť nové podlahové vrstvy vrátane hydroizolácie, tepelnoizolačnej vrstvy a oplechovania, montáž zábradlia a zateplenie dosky.

Porucha vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu

Kde sa porucha vyskytuje?

Konštrukčný systém najmä LB, MB.

Ako sa môže porucha prejaviť?

Prejavuje sa ako vytváranie trhlín v betónovej hmote, zatekanie dažďovej vody, korózia výstuže, vypadávanie betónovej hmoty a vytváranie tepelného mosta.

Ako sa porucha musí odstrániť?

Je potrebné zabezpečiť odstránenie zdegradovaného betónu pilastrov a ríms, ošetrenie výstuže a betónu, zateplenie ríms a pilastrov vrátane plochy obvodového plášťa medzi nimi.

Porucha obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu

Kde sa porucha vyskytuje?

Stavebná sústava najmä P1.15, SpM-P1.15, PS 82 aBANKS-S

Ako sa môže porucha prejaviť?

Prejavuje sa ako trhliny medzi prvkami a v hmote pórobetónu, zatekanie dažďovej vody medzi pórobetónové prvky spínaných dielcov obvodového plášťa a do hmoty pórobetónu, zatekanie spôsobujúce koróziu oceľových konzol, spínacích ťahadiel a výstuže

Ako sa porucha musí odstrániť?

Potrebné je zabezpečiť odstránenie zdegradovaného pórobetónu, ošetrenie výstuže, oprava povrchov maltou na pórobetón (tepelnoizolačná malta), celoplošné zateplenie obvodového plášťa (neplatí pre priečelia slodžiamiBANKS-S) a oprava vnútorných povrchov obvodového plášťa.

Porucha stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky 80 mm bytového domu

Kde sa porucha vyskytuje?

Stavebná sústava najmä P1.14, SpM-P1.14, PS82, P1.24

Ako sa môže porucha prejaviť?

Prejavuje sa ako zatekanie dažďovej vody stykmi obvodového plášťa a korózia výstuže spojov.

Ako sa porucha musí odstrániť?

Vyčistenie škár (v prípade potreby), odstránenie zdegradovaného betónu a oprava povrchu
a celoplošné zateplenie obvodového plášťa s prikotvením membrány k nosnej časti
obvodového dielca (v prípade potreby).

Porucha atiky bytového domu

Kde sa porucha vyskytuje?

Stavebná sústava najmä PS 82 PP.

Ako sa môže porucha prejaviť?

Odklonenie atikových dielcov od zvislej roviny, otváranie vertikálnej škáry styku a deformácia oplechovania, trhliny v strešnej krytine, zatekanie dažďovej vody.

Ako sa porucha musí odstrániť?

Odstránenie strešných vrstiev (horný plášť) v páse pri atike, vrátenie atikových dielcov do pôvodnej polohy (v prípade potreby) a ich ukotvenie, doplnenie strešných vrstiev s dilatáciou pri atike a zateplenie strechy.

Porucha obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu

Kde sa porucha vyskytuje?

Konštrukčný systém PV-2.

Ako sa môže porucha prejaviť?

Prejavuje sa ako trhliny v povrchovej úprave, odúvanie a odpadávanie povrchových úprav (brizolitu a vnútorných omietok).

Ako sa porucha musí odstrániť?

Je nutné zabezpečiť odstránenie uvoľnenej povrchovej úpravy, vyrovnanie podkladu a zateplenie obvodového plášťa a nanesenie nových vnútorných povrchových úprav zohľadňujúcich fyzikálno-mechanické vlastnosti podkladu.

Porucha predsadenej lodžie a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu

Kde sa porucha vyskytuje?

Stavebná sústava BA NKS-S.

Ako sa môže porucha prejaviť?

Nesprávne ukotvená lodžia a zábradlie, trhliny v obvodovom plášti, vypadávanie hmoty pórobetónu v nadpraží obvodových dielcov pri predsadenej lodžii, uvoľnenie ukotvenia zábradlia.

Ako sa porucha musí odstrániť?

Zabezpečiť ukotvenie zábradlia a odstránenie priťaženia lodžiovej dosky, odstránenie uvoľnených častí stavebných konštrukcií predsadených lodžií a dielcov obvodového plášťa tlakovou vodou, plnohodnotná náhrada odstránených častí a vyrovnanie podkladu, zabezpečenie funkcie posuvného spoja predsadenej lodžie a nosnej konštrukcie
budovy, zabezpečenie funkcie posuvného spoja na predsadených atikách nad lodžiou, zabezpečenie funkcie posuvného spoja na plochej streche a zateplenie obvodového plášťa na priečelí s lodžiami.