Zatepľovanie

Zateplenie bytového domu vnímame ako súbor opatrení, ktorými sa zlepšuje tepelnotechnická kvalita budovy, čím sa zlepšia tepelno-izolačné vlastnosti budovy a zníži sa jej spotreba energie. Na zateplenie budovy sa teda netreba pozerať len ako na zateplenie obvodového plášťa, ale dôležitými faktormi sú aj výmena okien, zateplenie strechy a v neposlednom rade tiež vyregulovanie ústredného kúrenia.

Týmito opatreniami dosiahneme odstránenie alebo elimináciu tepelných mostov, odstránenie hygienických nedostatkov (kondenzácia vodnej pary, plesne), zníženie nákladov na vykurovanie, zlepšenie tepelnej stability budov a zníženie nepríjemného prehrievania sa bytu počas teplých mesiacov.

Kontaktné zatepľovacie systémy

Pri kontaktných systémoch zateplenia je verstva tepelnej izolácie v celoplošnom kontakte s povrchovou vrstvou konštrukcie. Tepelná izolácia sa pripevní na fasádu lepením alebo mechanicky príchytkami. Na tepelnú izoláciu sa potom uloží vrstva lepiacej malty s výstužnou tkaninou a finálnou povrchovou omietkou s náterom. Pri kontaktných zatepľovacích systémoch sa uplatňujú mokré stavebné procesy.

Kontaktné zatepľovacie systémy pozostávajú z nasledovných vrstiev:

  • spojovacia vrstva s jestvujúcou konštrukciou (lepiaca malta),
  • tepelnoizolačná vrstva (zvyčajne dosky penového polystyrénu alebo polyuretánu príp. minerálnovlaknité dosky),
  • výstužné vrstvy obsahujúce výstužné rohože, pletivá alebo mriežky,
  • povrchové vrstvy (omietky silikátové, minerálne, silikónové alebo dekoratívne z rôznych kamienkov či farebného piesku),
  • doplňujúce profily a lišty (dilatačné, soklíkové a pod.).

Rez KZS

V kontaktných systémoch sú zvyčajne použité izolačné materiály na báze minerálnych vlákien alebo PPS. Pri voľbe izolácie si stavebník musí pamätať zásadu, že difúzny odpor jednotlivých vrstiev obvodového plášťa by mal smerom von klesať. Ak nie je tomu tak, mal by požiadať o posúdenie nutnosti parozábrany na vnútornom povrchu. Miesta ohrozené striekajúcou vodou však musia byť ošetrené vhodnou nenasiakavou izoláciou (napr. extrudovaný polystyrén). V každom prípade však izolované konštrukcie by mali byť suché. Vlhké murivá je nutne najprv sanovať z hľadiska hydroizolácie a až potom zatepľovať.

Pri kontaktných systémoch zatepľovania sa odporúča uplatniť samozhášavý penový polystyrén s objemovou hmotnosťou 20 kg/m3 a minerálno-vláknité dosky s objemovou hmotnosťou minimálne 150 kg/m3, pri ktorých nedochádza k rozvlákňovaniu. Možno použiť aj minerálno-vláknité lamely.

weberNaša firma používa na zatepľovanie obvodových plášťov kontaktné zatepľovacie systémy weber.therm od spoločnosti Weber – Saint Gobain, ktoré sú osvedčené v zmysle požiadaviek ETAG 004 a majú vydané európske technické osvedčenie ETA. Zatepľovacie práce sú realizované našimi zamestnancami, zaškolenými vo Weber akadémii.

Spoločnosť FATRA IZOLFA, a.s. je výhradným dodávateľom hydroizolačných fólií Fatrafol pre Slovenskú republiku, vyrábaných vo FATRA a.s. Napajedla a kompletného príslušenstva pre realizáciu plochých striech.